Vol024女神娜露Selena三亚旅拍第二套写真34P娜露Selena花漾

Vol024女神娜露Selena三亚旅拍第二套写真34P娜露Selena花漾

是少火也,生物之本,扬之则光,遏之则灭,今为饮食填塞至阴,抑遏其上行之气,则生道几于息矣,故宜辛温之剂以举之。又曰;胆移热于脑,则辛鼻渊。

每服二钱,用白术、芍药汤调下。越人云∶东方常实,故肝脏有泻而无补,即使逆气自伤,疏之即所以补之也。

 此举世尚奇之昧也。 然能解散,便能利气;能利气,便能解散。

每服十丸或十四五丸,此十二经通行之药也。毒瓦斯内攻,疮疡黑陷,非平剂所能胜。

又法∶盐水洗净,鸡涎或粪涂之。方曰清脾者,非清凉之谓,乃攻去其邪而脾部为之一清也。

凡中风口开为心绝,手撒为脾绝,眼合为肝绝,遗尿为肾绝,鼻鼾为肺绝,吐沫直视、发直头摇、面赤如妆、汗缀如珠者,皆不治;或只见一二证,尚有得生者。 与桂枝汤以解表风。

Leave a Reply